Privacyverklaring

Deze verklaring is geldig voor zowel Stichting Junis Kinderopvang als de daaraan verbonden Stichting Alle Kinderen Samen (AKS). Beide rechtspersonen zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Adresgegevens: Junis Kinderopvang, Zuidpoolsingel 6, 2408 ZE Alphen aan den Rijn. Telefoonnummer: 0172-424824 Website: www.junis.nl.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Jouw privacy is voor Junis Kinderopvang erg belangrijk. Wij houden ons daarbij uiteraard aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Als werkgever verwerken wij jouw persoonsgegevens en wij vinden het belangrijk om jou als werknemer te informeren over wat wij precies met jouw gegevens doen.

GegevensSollicitantMedewerkerOud-medewerkerTijdelijke kracht
Voor- en achternaamxxxx
Adresgegevensxxx
Geboortedatumxxx
Geslachtxxx
Burgerservicenummerxxx
Kopie identiteitsbewijsx
E-mailadres xxxx
Telefoonnummerxxx
Contactpersoon xxx
Nummer in geval van noodxxx
Bankrekeningnummerxx
Salaris, declaraties, arbeidsvoorwaardenxx
Loonbelastingverklaring x
Functie en dienstverbandxxx
Functioneringsgegevensx
Verzuim en verlof x
Arbeidshistoriexx
Roostergegevensxx
Gevolgde opleidingen en trainingenxx
Sollicitatiebrief xx
Foto’s (indien ingestuurd)xxx
Indien van toepassing voor de functie
Kopie rijbewijs x
Kopie relevante diploma’s en certificatenx

Waarvoor gebruiken wij deze gegevens?
Wij mogen jouw persoonsgegevens alleen verwerken als er een wettelijke grondslag voor bestaat.

Wij verwerken jouw gegevens alleen op basis van een van de volgende grondslagen:

 • Uitvoeren van het sollicitatie- en selectieproces;
 • De uitvoering van de arbeids- of stageovereenkomst die we hebben gesloten;
 • In bepaalde gevallen hebben we ook een wettelijke verplichting om bepaalde gegevens te verzamelen en te bewaren, zoals een kopie van je identiteitsbewijs en je BSN;

Jouw gegevens kunnen ook verwerkt worden voor andere legitieme doeleinden, waaronder:

 • Naleving van of onderzoek naar (vermoedelijke) overtreding van wet- en/of (interne) regelgeving. De rechtsgrond voor de verwerking van jouw persoonsgegevens voor dit doeleind is een interne controle of onderzoek.

Voor andere doeleinden verwerken wij jouw gegevens alleen als we daarvoor jouw toestemming hebben gekregen. Deze toestemming kan je te allen tijde intrekken.

Geautomatiseerde besluitvorming
De persoonsgegevens waar Junis mee werkt, worden altijd door een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Junis) verwerkt. Junis neemt geen, op basis van geautomatiseerde verwerkingen, besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of systemen.

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?
Junis bewaart jouw persoonsgegevens, zolang deze relevant zijn ten aanzien van de selectieprocedure of de arbeidsrelatie, zolang de wet ons verplicht of tot er geen noodzaak meer bestaat om de gegevens te bewaren. Zodra wij de gegevens niet meer nodig hebben, worden de gegevens verwijderd. Dit betekent het volgende:

 • Persoonsgegevens bewaren wij niet langer dan nodig is voor de selectieprocedure en worden uiterlijk 4 weken hierna vernietigd. Als je toestemming gegeven hebt om jouw gegevens in ons bestand te houden voor toekomstige vacatures, dan worden jouw gegevens uiterlijk 1 jaar na de eerste selectieprocedure vernietigd.
 • Het personeelsdossier bewaren wij tot maximaal twee jaar na uitdiensttreding;
 • De salarisadministratie bewaren wij zeven jaar nadat je uit dienst bent (fiscale bewaarplicht);
 • Je NAW-gegevens, geboortedatum, BSN, maar ook andere gegevens voor de inkomstenbelasting en een scan van je ID-bewijs bewaren wij tot maximaal vijf jaar nadat je uit dienst bent (de Uitvoeringsregeling loonbelasting);

Delen van persoonsgegevens met derden
Wij geven jouw persoonsgegevens niet zomaar door aan andere bedrijven of instellingen, maar alleen als wij hiertoe wettelijk verplicht zijn, om de arbeidsovereenkomst met jou uit te voeren of als wij daar een gerechtvaardigd belang bij hebben. Voor zover de grondslag voor de verwerking van jouw persoonsgegevens het gerechtvaardigde belang van onze bedrijfsvoering is, houden wij altijd jouw belang bij de bescherming van jouw privacy in ogenschouw.

De volgende partijen ontvangen in ieder geval jouw gegevens:

 • Onze accountant;
 • Onze ICT-dienstverlener;
 • De pensioenverstrekker;
 • De belastingdienst;
 • UWV;
 • DUO en GGD, onder andere voor het voldoen aan de VOG-plicht en continue screening.

Met deze partijen hebben wij voor zover wettelijk verplicht, een verwerkersovereenkomst gesloten, waarin wij hebben afgesproken wat zij met jouw gegevens mogen doen en dat zij jouw gegevens adequaat moeten beveiligen. Sommige van de bovengenoemde partijen zijn zelfstandig verwerkingsverantwoordelijke, dit betekent dat zij een eigen grondslag hebben om jouw persoonsgegevens te verwerken.

Het kan zijn dat wij gegevens van jou verstrekken aan andere organisaties. Als dit gebeurt, gebeurt dit zorgvuldig en enkel voor de uitvoering van de arbeidsovereenkomst. Hierbij moet je denken aan het verstrekken van gegevens aan een organisatie die trainingen of opleidingen voor ons verzorgt. In deze gevallen word jij hierover geïnformeerd.